Poroshell 120,SB-C18, 4.6x100mm,2

Poroshell 120,SB-C18, 4.6x100mm,2.7um