Poroshell 120,SB-C18, 4.6x150mm,2

Poroshell 120,SB-C18, 4.6x150mm,2.7um