309032-Safety-Cap-II-V2-0-GL45-praeparativ-Typ-3-1.jpg