307009-Safety-Cap-II-V2-0-GL45-praeparativ-1-PTFE-1.jpg